Miejsce, przy którym znajduje się budynek naszej bursy, to Plac Jana Pawła II, pierwotnie Plac Soborny wytyczony w okresie budowy cerkwi prawosławnej w 1877 roku, od 1917 roku Plac Sienkiewicza, od 1989 roku obecna nazwa. Po 1866 roku, kiedy Łomża została stolicą guberni, wybudowano Pałac Gubernaotra. Połączono go z budynkiem mieszkalnym (1845 rok) od strony ulicy Dwornej. W 1923 roku budynki wykupiły władze kościelne z przeznaczeniem na Seminarium Duchowne, które w latach następnych przebudowano i przystosowano dla potrzeb Seminarium (przedłużono o 4 przęsła).
Przed frontonem seminarium znajduje się pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wg projektu Gustawa Zemły z Warszawy. W 1877 roku zbudowano cerkiew w stylu bizantyjskim z pięcioma wieżyczkami (obecnie dwie) na planie ośmiokąta), trzynawowa z wydzielonym prezbiterium, nad którym znajduje się wysoka kopuła Po odzyskaniu niepodległości, dekretem Piłsudskiego, zarówno cerkiew jak i cały jej majątek przeszły na Skarb Państwa. Cerkiew została przemianowana na kościół katolicki w 1917 roku, w II Rzeczypospolitej kościół garnizonowy 33 pułku piechoty, po II wojnie światowej kościół młodzieżowy zależny od Katedry. Obecnie budynek powiązany z Katolicką Bursą Szkolną im. Ks. Kard Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Jesienią 2006 roku uporządkowano Plac Jana Pawła II. Wycięto kilka drzew, by pomnik Jana Pawła II był bardziej widoczny, alejki wyłożono kostką granitową, uformowano nowe klomby kwiatowe, przestawiono obelisk z głazu narzutowego poświęconego żołnierzom 33 pułku piechoty.