STATUT

KATOLICKIEJ BURSY SZKOLNEJ

w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

         Podstawa prawna: I SYNOD DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ 1995-2005, Prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego, Łomża 2005, Statut 598;

         Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami /(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292)– tekst jednolity/;

         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych(Dz. U. Nr 52,

poz. 466)

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. „KATOLICKA BURSA SZKOLNA  im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego” zwana dalej Bursą jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną  dla uczniów  łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Siedzibą Bursy jest miasto Łomża, Plac Papieża Jana Pawła II nr 1. Mieści się ona w budynku, który stanowi własność Diecezji Łomżyńskiej.

3.Organem prowadzącym Bursę jest Diecezja Łomżyńska, a nadzór pedagogiczny nad placówką, zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

4. Ustalona nazwa „Katolicka Bursa Szkolna dla Młodzieży Męskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej.

5. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy – „Katolicka Bursa Szkolna dla Młodzieży Męskiej w Łomży”. Wykaz pieczęci i stempli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II

CELE I ZADANIA BURSY

§ 2

          1. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich młodzieży męskiej uczącej się w szkołach  ponadgimnazjalnych i wyższych.

                   2. Zadaniem Bursy jest zapewnienie opieki wychowawczej w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania w dniach nauki szkolnej. Szczegółowy plan dni i godzin przebywania wychowanka w Bursie regulowany jest odpowiednim wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora.

          3. Bursa zapewnia wychowankom właściwe warunki sanitarno – higieniczne i mieszkalne, całodzienne wyżywienie, odpowiednie warunki do nauki, pomoc w nauce, warunki do codziennej modlitwy własnej, warunki do rozwijania zainteresowań, warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze chrześcijańskiej, sporcie i turystyce.

         4. Bursa wdraża do samodzielnego wykonywania prac porządkowych

i gospodarczych; między innymi porządkowania pokoi mieszkalnych i otoczenia wokół bursy, współodpowiedzialności młodzieży za organizację pracy i sprzęt pozostający do jej dyspozycji, stałej troski o czystość i porządek.

         5. Bursa obejmuje szczególną opieką młodzież z rodzin ubogich, niepełnych i dysfunkcyjnych.

         6. Bursa realizując program wychowawczy rozwija u wychowanka samodzielność oraz wyrabia umiejętności współżycia w grupie poprzez aktywizowanie samorządności wychowanków.

          7. Bursa prowadzi działania profilaktyczne zgodnie z zatwierdzonym planem profilaktyki.

Rozdział III

ORGANY BURSY

§ 3

Dyrektor

         1. Stanowisko Dyrektora Bursy powierza i odwołuje Organ Prowadzący Bursę.

         2. Kompetencje Dyrektora Bursy:

a) kieruje bieżącą działalnością wychowawczą i opiekuńczą Bursy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad wychowankami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz podejmuje aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji,

e) dysponuje środkami finansowymi bursy i ponosi odpowiedzialność

za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie finansów administracji

i gospodarczą obsługę Bursy,

g) Dyrektor może skreślić wychowanka z listy mieszkańców

po uprzedniej uchwale Rady Pedagogicznej,

h) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bursie wychowawców i pracowników nie będących wychowawcami,

i) Dyrektor zatrudniania i zwalniania wychowawców i innych pracowników Bursy oraz przyznaje im kary i nagrody,

j) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną

i Samorządem Wychowanków, dyrektorami szkół oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,

k)pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków finansowych Dyrektor może regulować zarządzeniami wewnętrznymi.

         3. Dyrektor przyjmuje w dni robocze w godzinach od 9.00 do 12.00.

         4. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

§ 4

Rada pedagogiczna

         1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów, programów, regulaminów dotyczących pracy wychowawczej i opiekuńczej,

b)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Bursie,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców,

d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy wychowanków,

e) przygotowanie i uchwalenie statutu placówki, który jest zatwierdzany przez Organ Prowadzący Bursę.

         2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

         3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem.

         4.Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są przez przewodniczącego w formie „Zarządzenia Dyrektora” co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia z podaniem godziny rozpoczęcia, miejsca oraz projektu porządku obrad.

         5. W przypadkach nadzwyczajnych można zwołać posiedzenie

z terminem 2 – dniowym.

         6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

         7. Wychowawcy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Bursy.

         8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał jeśli są one niezgodne z przepisami prawa, czy nauką Kościoła. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia Organ Prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu

z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 5

Samorząd Wychowanków

         1. W Bursie może działać Samorząd Wychowanków.

         2. Tryb wyboru i działania Samorządu Wychowanków określa jego regulamin.

         3. Samorząd Wychowanków jest reprezentowany przez „zarząd”, który pochodzi z wyborów.

         4. Kadencja władz zarządu trwa nie dłużej niż dwa lata.

         5. W trakcie kadencji mogą być wybory uzupełniające.

         6. Opiekunem Samorządu Wychowanków jest wychowawca, którego mianuje Dyrektor na wniosek wychowanków.

         7. Główne zadania samorządu to:

a) obrona praw i godności poszczególnych wychowanków,

b) czynne uczestniczenie w życiu Bursy – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji  wychowawczych i opiekuńczych zadań Bursy,

c) wdrażanie wychowanków do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Bursy,

d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami wychowanków i możliwościami Bursy,

e) przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw wychowanka,

f) organizowanie pomocy dla wychowanków będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Rozdział IV

ZASADY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB  ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI BURSY

§ 6

         Współdziałanie organów Bursy polega na:

         1. Zapewnieniu każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty i Statutem Bursy.

         2. Umożliwieniu rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Bursy.

         3. Zapewnieniu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Bursy o podejmowanych i planowanych działaniach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej z możliwością uczestniczenia w nich przedstawicieli Samorządu Wychowanków.

Rozdział V 

ORGANIZACJA BURSY

§ 7

         1. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych, letnich i przerw świątecznych. Terminy określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego wydanych przez odpowiednie władze oświatowe.

         2. Organizację zajęć wychowanków w Bursie określa porządek dnia i regulaminy wewnętrzne.

         3. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych.

         4. Czas pracy z grupą wychowawczą nie może przekroczyć 55 godzin zegarowych w tygodniu.

         5. Liczba wychowanków w grupie nie może być większa niż 35 osób.

         6. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca.

         7. Zadania statutowe realizowane są w oparciu o opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną Plan Opiekuńczo – wychowawczy.

         8. W ramach opieki duszpasterskiej w Bursie do użytku wychowanków jest oddana kaplica.

         9. Bursa zapewnia wychowankom udział w zajęciach kulturotwórczych wspomagających rozwój intelektualny, moralny i psychofizyczny według ich indywidualnych zainteresowań.

         10. Praca wychowanków na rzecz Bursy ma charakter stałych czynności usługowych i samoobsługowych. Polega głównie na utrzymaniu pomieszczeń grupy w należytym stanie higieniczno – sanitarnym oraz czynnościach doraźnych związanych z obsługą porządkową stołówki, świetlicy i innych pomieszczeń Bursy.

         11. Bursa zapewnia wychowankom całodobową opiekę wychowawczą, która realizowana jest przez dyżury wychowawcze:

a) dyżur główny,

b) dyżur z grupą wychowawczą.

c) dyżur stołówkowy,

d) dyżur nocny.

         12. Bursa organizuje żywienie wychowanków według norm żywieniowych.

         13. Wysokość opłat za zakwaterowanie można odliczyć tylko w uzasadnionych przypadkach np. praktyka zawodowa, pobyt w szpitalu; w innych przypadkach decyzja należy do Dyrektora.

         14. Koszty opłat za wyżywienie można odliczyć tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzja należy do Dyrektora.

         15. Bursa prowadzi działalność administracyjną i finansową według zasad określonych odrębnymi przepisami.

         16. W miarę możliwości Bursa podejmuje inicjatywy w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.
17. Podstawową opiekę zdrowotną oraz odpowiednie świadczenia specjalistyczne zapewnia wychowankom Bursy właściwy terytorialnie zespół opieki zdrowotnej na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami.

         18. Pozostałe zagadnienia określają regulaminy Bursy.

Rozdział VI

PRACOWNICY BURSY

§ 8

         1. Zgodnie z corocznie zatwierdzanym przez Organ Prowadzący Arkuszem organizacyjnym w Bursie zatrudnia się:

a) pracowników pedagogicznych z wyższym wykształceniem i przygotowaniem do pracy opiekuńczo – wychowawczej na stanowiskach  wychowawców,

b) pracowników administracyjno – ekonomicznych,

c) pracowników obsługi,

         2.  Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor i wychowawcy.

         3. Liczba zatrudnionych w danym roku szkolnym pracowników pedagogicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi zależna jest od potrzeb placówki mierzonych  liczbą wychowanków.

         4. Zasady wynagradzania i zatrudniania pracowników, o których mowa w pkt 1 określają odrębne przepisy.

§ 9

Wychowawca Bursy

         1. Wychowawca Bursy  sprawuje bezpośrednią opiekę nad powierzoną mu grupą wychowawczą zgodnie z chrześcijańskim systemem wychowania; organizuje środowisko wychowawcze powierzonej mu młodzieży i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy z grupą wychowawczą; czuwa nad bezpieczeństwem powierzonych jego opiece wychowanków.

         2. Do obowiązków wychowawcy Bursy w szczególności należy:

a) dbałość o życie, zdrowie, odpowiednie warunki do nauki i modlitwy,   bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wychowanków w trakcie ich pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza jej siedzibą,

b) systematyczne, rozpoznawanie potrzeb opiekuńczych i rozwojowych wychowanków

c) wspomaganie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań oraz pozytywnych cech osobowości,

d) zachowanie obiektywizmu i bezstronności w ocenie wychowanków, traktowanie ich z należytym szacunkiem i zasadami dobrego wychowania,

e) zachowanie wobec wychowanków zasady partnerstwa w trakcie realizacji zadań podjętych przez grupę wychowawczą  sekcję zainteresowań,

f) wychowanie młodzieży zgodnie z zasadami humanizmu chrześcijańskiego, patriotyzmu, tolerancji, wolności sumienia, szacunku do pracy,

g) kształtowanie postaw religijnych, moralnych, obywatelskich i rozwijanie umiejętności społecznych,

h) udzielanie rad i pomocy wychowankom w trudnych sytuacjach szkolnych i osobistych,

i) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzonych zajęć wychowawczych,

j) zwracanie uwagi na stan sanitarno – higieniczny i techniczny sprzętów, urządzeń i pomieszczeń Bursy,

k) systematyczna współpraca z domem rodzinnym i wychowawcami klas w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

l) stała troska o doskonalenie własnego warsztatu zawodowego, podnoszenie wiedzy ogólnej i merytorycznej,

m) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Bursie,

n) przestrzeganie obowiązujących w placówce procedur postępowania,

o) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Bursy.

         3. Szczegółowe zadania wychowawcy określa „Zakres zadań i obowiązków pracowników pedagogicznych”.

         4. Wychowawcy mają prawo korzystać  z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony nadzoru pedagogicznego.  W tym celu Dyrektor Bursy:

a) umożliwia wychowawcom kontakt z doradcą metodycznym,

b)umożliwia uczestnictwo w sesjach, konferencjach, szkoleniach organizowanych w celu stałego podnoszenia wiedzy merytorycznej i metodycznej wychowawcy.

§ 10

              1. Pracownicy ekonomiczno-administracyjni oraz pracownicy obsługi wykonują czynności, zgodnie z „Zakresem czynności” dla poszczególnych stanowisk.

              2. Nadzór nad wypełnieniem obowiązków przez pracowników administracyjno – ekonomicznych i obsługi sprawuje Dyrektor Bursy.

              3. W Bursie nadzór na przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż sprawuje osoba zatrudniona przez Organ Prowadzący.

Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE BURSY

§ 11

         O przyjęciu do Bursy decyduje Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna na prośbę wychowanka i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 12

Zasady przyjęcia i odejścia wychowanka

         1.Przyjęcia wychowanków do Bursy dokonuje Dyrektor na każdy kolejny rok szkolny po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej odnośnie do ucznia, który ubiega się o miejsce w Bursie. Termin składania podań określa Dyrektor w zarządzeniu.

         2. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje:

a) uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku mieszkali w Bursie, o ile nie było wobec nich zastrzeżeń,

b) uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest znacznie utrudniony,

c) wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych korzystającym z całkowitej opieki oraz młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych,

d) uczniom z rodzin ubogich, wielodzietnych, sierotom, półsierotom, dzieciom samotnych matek,

         3. Uczniowie mogą być przyjmowani do Bursy w ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca.

         4. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Bursy zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty w terminie określonym zarządzeniem Dyrektora.

         5. Uczeń, który nie został przyjęty do Bursy może złożyć odwołanie do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania informacji.

         6. Pobyt wychowanka w Bursie ustaje z powodu:

a) ukończenia szkoły lub zaniechania dalszej nauki przez wychowanka,

b) skreślenia z listy wychowanków

c) rezygnacji wychowanka za zgodą jego rodziców lub opiekunów prawnych.

         7.Skreślenie wychowanka z listy może również nastąpić w przypadku:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności w Bursie,

b) naruszenia postanowień zawartych w Statucie placówki,

c) nieprzestrzegania Regulaminu Bursy.

         8. Odejście wychowanka musi być udokumentowane kartą obiegową.

         9. W razie samowolnego opuszczenia placówki lub niezgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

§ 13

Prawa  wychowanka

         Wychowanek ma prawo do:

         1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

         2. Opieki duszpasterskiej tak, aby rozwojowi intelektualnemu towarzyszył wzrost w wierze i pogłębienie więzi z Kościołem.

         3. Życzliwego i podmiotowego traktowania.

         4. Swobodnego wyrażania myśli, jeśli nie narusza tym dobra i godności innych osób.

         5. Korzystania z pomocy wychowawcy w nauce  i rozwiązywaniu problemów osobistych.

         6. Uczenia się w pokoju mieszkalnym w różnych porach dnia  lub w pokoju nauki w godzinach do tego przeznaczonych.

         7.  Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy.

         8. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie, a także poza nią.

         9. Wychodzenia poza obręb Bursy w określonych godzinach po uprzednim wpisaniu się do zeszytu wyjść.

         10. Wyjazdu do domu w każdy piątek na sobotę i niedzielę, na wszystkie święta oraz dni wolne od nauki.

         11. Okresowych odwiedzin poza ciszą nocną.

         12. Zapoznania się z wymaganiami wychowawczymi na dany rok, wynikającymi z realizacji Planu opiekuńczo – wychowawczego i działania sekcji zainteresowań.

         13. Sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania zachowania.

         14. Reprezentowania Bursy w przeglądach, konkursach, imprezach kulturalno – sportowych i innych imprezach zgodnie z zainteresowaniami.

§ 14

Obowiązki wychowanka

  Wychowanek ma obowiązek:

         1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Bursy.

         2. Systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne i uczenia się.

         3. Dostarczania informacji o ocenach śródrocznych i końcoworocznych potwierdzonych przez wychowawcę klasy.

         4. Dbania i odpowiadania za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny.

         5. Troszczenia się o własny schludny i estetyczny wygląd, zgodny z charakterem placówki oraz zasadami i wartościami przyjętymi przez placówkę.

         6. Okazywania szacunku i przestrzegania zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów i pracowników Bursy.

         7. Codziennego utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń oraz otoczenia wokół Bursy i troszczenia się o jej mienie.

         8. Regularnego i terminowego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie.

         9. Współudziału w organizacji pracy i wypoczynku.

         10. Uczestniczenia w pracach na rzecz Bursy i środowiska.

         11. Przestrzegania porządku dnia.

         12. Przestrzegania przepisów i zasad zawartych w regulaminach.

         13. Postępowania zgodnego z dobrem społeczności, całej placówki, troski o jej dobre imię, współtworzenie jej autorytetu.

         14. Przestrzegania ustaleń wychowawczo-opiekuńczych Dyrektora Bursy i wychowawców.

§ 15

Wychowankom Bursy zabrania się:

         1. Samowolnego opuszczania Bursy.

         2. Wnoszenia, posiadania, rozprowadzania, sprzedawania, spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie placówki.

         3. Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych i osób będących pod wpływem środków odurzających czy narkotyków.

         4. Wnoszenia, posiadania, rozprowadzania, sprzedawania, używania środków odurzających i narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem.

         5. Posiadania i palenia papierosów na terenie Bursy.

         6. Hazardu.

         7. Dewastacji mienia placówki.

         8. Oglądania treści pornograficznych i erotycznych.

         9. Wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki.

         10. Zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, kradzieży, wybryków chuligańskich, popełniania czynów karalnych, stosowania samosądów, stosowania przemocy.

         11. Przyjmowania osób obcych w pokojach mieszkalnych.

         12. Przemieszczania sprzętu z pokoi mieszkalnych i pomieszczeń wspólnego użytku.

         13. Posiadania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

         14. Używania emblematów i znaków reklamujących lub promujących środki i substancje, których używanie może prowadzić do uzależnień.

         15. Używania emblematów i symboliki, związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym.

         16. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez wychowanka pieniądze i przedmioty wartościowe.

§ 16

Nagrody i kary

         1. Postawa wychowanka Bursy jest oceniana przez Dyrektora i wychowawców.

         2. Istnieje gradacyjny system nagród i kar.

         3. Przewidziano nagrody w postaci:

a) udzielenia pochwały przez wychowawcę lub Dyrektora w rozmowie indywidualnej na spotkaniu grupy lub całej społeczności,

b) pamiątkowej nagrody  lub dyplomu z dedykacją,

c) listu pochwalnego do rodziców.

         4. Przewidziano kary w postaci:

a) upomnienia udzielonego przez wychowawcę lub Dyrektora w rozmowie indywidualnej,

b) nagany udzielonej przez wychowawcę bądź Dyrektora w rozmowie indywidualnej, na zebraniu grupy lub całej społeczności oraz pisemnego powiadomienia rodziców i Dyrekcji Szkoły,

c) warunkowego zezwolenia na dalszy pobyt w Bursie – z powiadomieniem rodziców,

d) skreślenia z listy wychowanków bez możliwości ponownego przyjęcia do Bursy.

         5. Skreślenie z listy wychowanków następuje w przypadku:

a) informacji o nagannym zachowaniu wychowanka poza Bursą nadesłanej przez policję, prokuraturę, sąd oraz inne instytucje,

b) picia alkoholu, przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających i narkotyków na terenie Bursy,

c) celowego niszczenia mienia Bursy,

d) udziału w bójkach, pobiciach, chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr osobistych innych osób,

e) narażenia Bursy, kolegów, osób trzecich na straty materialne.

f) rażącego naruszenia postanowień statutu bądź regulaminu bursy.

         6. W przypadku szczególnego naruszenia Statutu bądź Regulaminu Bursy nie stopniuje się kar lecz stosuje pkt 4d bieżącego paragrafu.

         7. W przypadkach szczególnego naruszenia postanowień Statutu i Regulaminu Bursy wychowanek jest zobowiązany wyprowadzić się w ciągu doby od podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy wychowanków.

§ 17

Tryb ustalania kary

          1. Postępowanie wyjaśniające dotyczące kar zawartych w § 16 przeprowadza wychowawca grupy.

         2. Uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków podejmuje Rada Pedagogiczna. Dyrektor Bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wydaje decyzję o skreśleniu wychowanka wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania.

         3.Wychowanek ukarany zgodnie z § 16 pkt 4d ma prawo odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Dyrektora Bursy zgodnie z procedurami odwoławczymi stanowiącymi załącznik nr 2.

Rozdział IX

DOKUMENTACJA

§ 18

 Bursa prowadzi i przechowuje:
1. Dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:
a)  Księga ewidencji wychowanków,

b)  Księga meldunkowa,

d) Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

          2. Dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) roczny plan  Pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b) dzienniki zajęć wychowawczych i dodatkowych w miarę potrzeb,

f) inna dokumentacja zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.
3. Pozostałą dokumentację placówki:
a) księga inwentarzowa,
b) księga główna,

c) dokumentacja kadrowo – płacowa,
d) akta osobowe pracowników Bursy.

Rozdział X

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

         1. Dyrektor Bursy jest uprawniony do zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi, dokonywania operacji finansowych, podpisywania czeków, przelewów i innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami.

         2. Majątek Bursy stanowią środki finansowe i rzeczowe przekazane do jej dyspozycji przez Diecezję Łomżyńską.

         3. Bursa utrzymuje się z opłat wychowanków, darowizn i subwencji na rzecz Bursy.

         4. Zasady prowadzenia przez bursę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

         5. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

         6. W statucie dokonuje się zmian:

a) w przypadku zmiany przepisów wydanych przez władze oświatowe,

b) gdy postanowienia w nim zawarte są sprzeczne z obowiązującym prawem,

c) na wniosek dyrektora lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

          7. Zmiany obowiązują po stwierdzeniu przez organ prowadzący zgodności z obowiązującymi przepisami.

         8. Sprawy nie ujęte w statucie, a dotyczące działalności Bursy realizowane są w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i wewnętrzne zarządzenia.

         9. Statut nadaje Bursie oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnia organ prowadzący, po jego pozytywnym zaopiniowaniu w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną Bursy.

         10. Statut Bursy nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

         11. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

TEKST JEDNOLITY.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut
Katolickiej Bursy Szkolnej  06.07.1998 r.

Załącznik nr 1 do Statutu

Wykaz pieczęci i stempli

1. Na ogólnej pieczęci adresowej znajduje się treść: „KATOLICKA BURSA SZKOLNA  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 18-400 Łomża Pl. Papieża Jana Pawła II nr 1 tel. (0-86) 216-24-29”.

     2. Na stemplu okrągłym o wymiarze 35 mm w jego otoku znajduje się treść „Katolicka Bursa Szkolna dla Młodzieży Męskiej w Łomży” z umieszczonym centralnie symbolem krzyża.

     3. W Bursie są trzy ogólne pieczęcie, które są ponumerowane1,2,3. Pieczęć nr1 znajduje się u Dyrektora, nr 2 w pokoju wychowawców, nr 3 u księgowej. ponadto używana jest pieczęć o treści ogólnej z numerem telefonu, nr NIP 718-16-81-992 i numerem REGON R-450659555. Znajduje się ona u Dyrektora Bursy.

     4. W Bursie znajduje się także pieczęć imienna o treści: „Dyrektor Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej” z podanym imieniem i nazwiskiem oraz pieczęć o treści: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.

Załącznik nr 2 do Statutu

Procedury odwoławcze

         1.Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o usunięciu w terminie 7 dni z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji.

          2. W terminie 7 dni od daty wymierzenia kary wychowanek może wystąpić z pisemną prośbą o odroczenie lub zaniechanie kary do następujących organów:
b. wychowawca grupy,
c. Dyrektor Bursy,
d. Rada Pedagogiczna,

          3.Wychowanek, w stosunku do którego zastosowano karę, odroczono lub zaniechano kary oraz ten, który wszczął procedurę odwoławczą korzysta z wszelkich praw i wykonuje obowiązki zapisane w Statucie Bursy. Nie dotyczy to sytuacji gdy uczeń otrzymał karę skreślenia z listy mieszkańców Bursy – w tym przypadku do czasu podjęcia decyzji w trybie odwoławczym wychowanek nie może przebywać w Bursie.

4.W przypadku gdy wychowanek dostanie karę skreślenia z listy mieszkańców Bursy pisemną informację o tej decyzji otrzymują rodzice ucznia oraz szkoła, w której się uczy.