Regulamin-Katolickiej-Bursy-Szkolnej im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

 

REGULAMIN KATOLICKIEJ BURSY SZKOLNEJ im.   KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY

 

 I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wychowankowie Katolickiej Bursy Szkolnej mieszkają w budynku, który stanowi własność diecezji łomżyńskiej.

Celem pobytu w Bursie  jest nauka i przygotowanie do samodzielnego życia w duchu wychowania katolickiego.

Regulamin stanowi ogólną podstawę do aktualnych wskazań postępowania wszystkich mieszkanców Bursy, którzy podlegają tym samym prawom i obowiązkom.

Mieszkaniec Bursy obowiązany jest znać i przestrzegać niniejszy Regulamin.

 

II PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY

 

Prawa mieszkańca Bursy.

Mieszkaniec Bursy ma prawo do:

1.Opieki duszpasterskiej tak, aby rozwojowi intelektualnemu towarzyszył wzrost w wierze i pogłębienie więzi z Kościołem.

2.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

3.Życzliwego i podmiotowego traktowania.

4.Swobodnego wyrażania myśli, jeśli nie narusza tym dobra i godności innych osób.

5.Korzystania z pomocy wychowawcy w nauce i rozwiązywaniu problemów osobistych.

6.Uczenia sie w pokoju mieszkalnym w różnych porach dnia do godziny 22.00 lub,  za zgodą wychowawcy, w pokoju nauki w godzinach do tego przeznaczonych,nie dłużej niż do godz. 24.00

7.Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy.

8.Udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie a także poza nią: w zajęciach prowadzonych przez placówki kulturalne, sportowe, organizacje młodzieżowe i społeczne – pod warunkiem zgody wychowawcy i wyrażenia pisemnej zgody przez rodzica, z zachowaniem obowiazującego w Bursie porządku dnia.

9.Wychodzenia poza obręb Bursy, w godzinach określonych porządkiem dnia, po uprzednim wpisaniu się do zeszytu wyjść.

10.Wyjazdu do domu w każdy piątek na sobotę i niedzielę, na wszystkie święta oraz dni wolne od nauki lub, w uzasadnionych sprawach, w inne dni po uprzedniej  informacji od rodziców,  zgodzie wychowawcy i wpisaniu się do zeszytu wyjazdów.

11.Okresowych odwiedzin – w „czasie wolnym” i  pomieszczeniu do tego przeznaczonym; rodzice mogą odwiedzać w pokoju mieszkalnym, w każdym czasie, poza ciszą nocną.

12. Sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania zachowania.

13.Reprezentowania Bursy w przeglądach, konkursach, imprezach kulturalnych

14.Wychowankowie mający po I semestrze lub na koniec roku szkolnego średnią ocen 4.0 i powyżej mogą samodzielnie regulować czas przeznaczony na naukę własną, zachowując pozostałe wskazania Regulaminu (zapis nie dotyczy uczniów kl. I w I semestrze).

15. Zapoznania się z wymaganiami wychowawczymi na dany rok, wynikającymi z realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego, działania sekcji.

 

Obowiązki mieszkańca Bursy.

Każdy mieszkaniec Bursy ma obowiązek:

1.Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Bursy.

2.Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne i uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.

3.Dostarczać informację o ocenach śródrocznych i końcoworocznych potwierdzonych przez wychowawcę klasy.

4.Dbać i odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny.

5.Zmieniać obuwie na kapcie na terenie placówki.

6.Troszczyć się o własny schludny i estetyczny wygląd, zgodny z charakterem placówki oraz zasadami i wartościami przyjętymi przez placówkę.

7.Okazywać szacunek i przestrzegać zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.

8.Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych (pokój należy wysprzątać codzienie do godz. 8.00) i innych pomieszczeń oraz otoczenia wokół Bursy i troszczyć się o jej mienie.

9.Uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz Bursy i środowiska.

10.Brać współudział w organizacji pracy i wypoczynku.

11. Pełnić dyżury w wyznaczonych harmonogramem miejscach i terminach.

12.Przestrzegać przepisów bhp, ppoż. i innych oraz informować wychowawcę o wszelkich nieprawidłowościach.

13.Oszczędnie i racjonalnie korzystać z wody i energii elektrycznej.

14.Regularnie uiszczać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie.

15. Terminy opłat reguluje wewnętrzne zarządzenie Dyrektora.    W drodze rekrutacji na nowy rok szkolny  ustala się, że opłaty za miesiąc wrzesień dokonywane będą w trakcie procesu rekrutacji, jednak  nie później niż do końca czerwca. Wpłata dokonana za miesiąc wrzesień jest podstawą do umieszczenia danej osoby na liście przyjętych do Katolickiej Bursy Szkolnej. Nie podlega wpłata ta zwrotowi, w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zamieszkania w placówce.

16.Przestrzegać porządku dnia.

17.Wpisywania do zeszytu wyjść i wyjazdów.

18.Informować o czasowej nieobecności w dniu poprzedzającym i złożyć kartki żywieniowe w celu zwrotu kosztów za wyżywienie.

19.Rozliczyć się z placówką przed wykwaterowaniem zgodnie z treścią ustaleń na karcie obiegowej.

20.Przestrzegać przepisów dotyczących zachowania się w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

21.Postępować zgodnie z dobrem społeczności całej placówki, troszczyć się o jej dobre imię, współtworzyć jej autorytet.

22. Pokrywać koszty wyrządzonych szkód.

23.Wyjechać do domu na czas choroby.

24. Przestrzegać ustaleń dyrektora Bursy i wychowawców.

 

III MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W BURSIE ZABRANIA SIĘ:

 

1.Wnoszenia, posiadania, używania, spożywania, sprzedawania, rozprowadzania alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem na terenie placówki.

2.Posiadania i palenia papierosów na terenie Bursy.

3.Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych, osób będących pod wpływem środków odurzających i narkotyków.

4.Hazardu.

5.Dewastacji mienia placówki.

6.Oglądania treści erotycznych i pornograficznych.

7.Wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki.

8.Przebywania poza pokojem mieszkalnym w czasie nauki własnej oraz po godz. 22.00.

9.Zakłócania ciszy nocnej oraz samowolnego opuszczania Bursy.

10.Zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, kradzieży, wybryków chuligańskich, popełniania czynów karalnych, stosowania samosądów, stosowania przemocy.

11.Przyjmowania osób obcych w pokojach mieszkalnych.

12.Przemieszczania sprzętu z pokoi mieszkalnych i pomieszczeń wspólnego użytku.

13.Oklejania drzwi, okien, luster, ścian, mebli itd.

14.Samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania zamków, instalacji elektrycznej, dorabiania kluczy itp.

15.Trwałego dekorowania wnętrza pokoju.

16.Wnoszenia i posiadania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia oraz grzałek kuchennych, grzejników elektrycznych itp.

17.Wprowadzania i trzymania zwierząt.

18.Zamykania pokoi na klucz w czasie przebywania w nim mieszkańców.

19.Używania emblematów i znaków reklamujących lub promujących środki i substancje, których używanie może prowadzić do uzależnień.

20.Używania emblematów i symboliki, związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym.

23. Wychylania się z okien.

24. Samowolnego stosowania leków.

25. Posiadania w Bursie sprzętów audio, nośników dvd i komputerów.

 

IV NAGRODY I KARY

Nagrody

Za wzorową i aktywną postawę wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

1.Pochwałę udzieloną przez wychowawcę lub Dyrektora w rozmowie indywidualnej na spotkaniu grupy lub zebraniu całej społeczności.

2. Pamiątkową nagrodę w postaci rzeczowej lub dyplomu z dedykacją,

3. List pochwalny do rodziców.

Kary

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminu Bursy wychowanek może otrzymać następujące kary:

1.Upomnienie udzielone przez wychowawcę lub Dyrektora w rozmowie indywidualnej.

2.Naganę udzieloną przez wychowawcę bądź Dyrektora w rozmowie indywidualnej, na zebraniu grupy lub całej społeczności oraz pisemnego powiadomienia rodziców i Dyrekcji Szkoły.

3.Warunkowe zezwolenie na dalszy pobyt w Bursie – z powiadomieniem rodziców.

4.Skreślenie z listy wychowanków; wychowanek skreślony z listy wychowanków nie może być ponownie przyjęty do Bursy.

W przypadku szczególnie rażących zachowań takich jak np. picie alkoholu, posiadanie lub używanie narkotyków, kradzież i in. kar nie stopniuje się.

Skreślenia z listy wychowanków.

1.Wychowanek może być usunięty z Bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w Statucie i Regulaminie Bursy m.in. za:
a) dewastacje mienia Bursy,
b) kradzież mienia lub własności prywatnej, narażenia Bursy, kolegów, osób trzecich na straty materialne,
c) przemoc psychiczną i fizyczną nad innymi wychowankami czy pracownikami Bursy, udział w bójkach, pobiciach, chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr osobistych innych osób,
d) wnoszenie lub spożywanie alkoholu w Bursie; przebywanie w Bursie w stanie nietrzeźwym,
e) palenie papierosów,
f) utrzymywanie pokoju w nagannym stanie sanitarno-porządkowym,
g) powtarzające się przypadki powrotów do bursy po godzinie 20.30,
h) zażywanie środków odurzających lub psychotropowych (narkotyki i leki) poza przypadkami uzasadnionymi leczeniem,

i)naganne zachowanie wychowanka poza Bursą potwierdzone przez policję, prokuraturę, sąd oraz inne instytucje,

j) rażące naruszenia postanowień Statutu bądź Regulaminu Bursy.

2. Skreślenie wychowanka z listy może nastąpić także w następujących przypadkach:

a) samowolnego opuszczenia Bursy oraz nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Bursie trwającej co najmniej trzy dni licząc od daty powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka,

b) rezygnacji wychowanka w porozumieniu z rodzicami(opiekunami prawnymi) z miejsca w Bursie.

3. Skreślenie wychowanka z listy mieszkańców Bursy jest decyzją Dyrektora poprzedzoną uchwałą Rady Pedagogicznej wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu  , Regulaminu Rursy, bądź naruszenia prawa.

4. W przypadkach szczególnego naruszenia postanowień Statutu i Regulaminu Bursy wychowanek jest zobowiązany wyprowadzić się w ciągu doby od podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy wychowanków.